Backpropagation (zpětné šíření chyby) je algoritmus učení v neuronových sítích, který se používá k adaptaci vah v síti, aby se minimalizovala chyba predikce na výstupu sítě. Proces backpropagationu se skládá ze dvou hlavních kroků. Prvním [...]
 • PYTHON_ML_BP
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 4 termíny
 • Praha (28 000 Kč)

  Brno (28 000 Kč)

  Bratislava (1 200 €)

 • Pokročilý

Backpropagation (zpětné šíření chyby) je algoritmus učení v neuronových sítích, který se používá k adaptaci vah v síti, aby se minimalizovala chyba predikce na výstupu sítě. Proces backpropagationu se skládá ze dvou hlavních kroků. Prvním krokem je dopředné šíření, které spočívá v tom, že vstupní data jsou poslána sítí a vypočítají se výstupy pro každý neuron v síti. Druhým krokem je zpětné šíření chyby, které se používá k přizpůsobení vah sítě na základě vypočtené chyby predikce. V praxi se backpropagation používá pro výpočet gradientu cílové funkce vzhledem ke každému parametru v síti. Tento gradient se pak použije k aktualizaci vah sítě pomocí optimalizační metody, jako je například gradientní sestup. Tím se postupně minimalizuje chyba sítě a zlepšuje se její schopnost predikovat. Backpropagation se používá v různých typech neuronových sítí, včetně vícevrstvých perceptronů, konvolučních sítí a rekurentních sítí. Je to jeden z nejdůležitějších algoritmů ve strojním učení a umožňuje trénovat neuronové sítě, které jsou schopny provádět složité úkoly, jako například rozpoznávání obrazů nebo překládání jazyka. Toto školení by mohlo být vhodné pro středně pokročilé až pokročilé účastníky s předchozími zkušenostmi v programování a základy strojového učení. Větší důraz by měl být kladen na praktická cvičení a vytváření vlastních neuronových sítí.

»
 • Znalost programování v Pythonu na úrovni kurzu PYTHON_INTRO, ale znalosti na úrovni kurzu PYTHON_ADV jsou výhodou
 • Znalosti základů analýzy dat na úrovni kurzu PYTHON_DATAAN
 • Znalosti základů machine learning na úrovni kurzu PYTHON_ML_INTRO
 • Znalosti základů neuronových sítí na úrovni kurzu PYTHON_ML_NN
 • Znalosti základů Backpropagation v neuronových sítích na úrovni kurzu PYTHON_ML_CNN
 • Odborný výklad s praktickými příklady, cvičení na počítačích.
 • Prezentace probírané látky v tištěné nebo online formě.

Den 1:

 • Úvod do strojového učení a neuronových sítí
 • Dopředné šíření v neuronové síti
 • Aktivační funkce v neuronové síti
 • Návrh jednoduché neuronové sítě

Den 2:

 • Zpětné šíření chyby v neuronové síti
 • Gradientní sestup a jeho varianty
 • Výpočet gradientů pro každý parametr sítě
 • Praktická cvičení pro implementaci backpropagationu

Den 3:

 • Vícevrstvé neuronové sítě
 • Trénování sítě pomocí backpropagationu
 • Řešení problému přetrénování
 • Praktická cvičení pro trénování vícevrstvých sítí

Den 4:

 • Konvoluční neuronové sítě a jejich základy
 • Pooling, konvoluce a strided konvoluce
 • Návrh a trénování jednoduché konvoluční sítě
 • Praktické cvičení na konvoluční sítě

Den 5:

 • Rekurentní neuronové sítě a jejich základy
 • LSTM a GRU sítě
 • Návrh a trénování rekurentní sítě
 • Zhodnocení výsledků a možnosti zlepšení
 • Praktické cvičení na rekurentní sítě
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.