GDPR

Dovolujeme si Vás níže informovat o zpracování Vašich osobních údajů, které provádí naše společnost.

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na vhodný výběr smluvních partnerů, kteří mají k Vašim osobním údajům přístup, a striktní dodržování všech pravidel, kterými jsme vázáni.

Vaše osobní údaje tedy zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25. 05. 2018 (dále jen „Nařízení“).

V následujícím dokumentu naleznete informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, jakým způsobem, komu jsou dále předávány, jaká opatření naše společnost na ochranu Vašich údajů přijala a jak můžete uplatnit svá práva.