Obchodní podmínky společnosti GOPAS, a.s.

 

Preambule

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti GOPAS, a.s., se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, identifikační číslo: 63911035, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B/7753 (dále jen „Poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a jinou osobou (dále jen „Objednatel“), jejímž předmětem je poskytování jakýchkoliv služeb Poskytovatelem s výjimkou elearningových kurzů.

2. Odchylná ujednání v uzavřené Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

3. Tyto obchodní podmínky se s níže uvedenými výjimkami vztahují i na nabídku kurzů poskytovaných jinými vzdělávacími zařízeními (dále jen „Kurzy partnerů“).

4. Ustanoveními Obchodních podmínek nejsou dotčena práva na ochranu spotřebitele. Tato jsou upravena v Dodatku k Obchodním podmínkám. ZDE

5. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kurzy, testy a konference, které se konají v České republice. Na kurzy, testy a konference na Slovensku se vztahují Obchodní podmínky GOPAS SR, a.s.

6. Smluvní vztahy se řídí českým právem a případné spory budou řešeny před soudy v České republice.

 

Objednávky

1. Přihlášky jsou přijímány písemně, e-mailem nebo prostřednictvím e-shopu na webových stránkách. Ceny na webu jsou uvedeny bez DPH. Tištěné i elektronické přihlášky jsou považovány za závazné. Zařazení všech přihlášených je prováděno podle pořadí došlých objednávek. Zasláním přihlášky vyjadřuje Objednatel souhlas s Obchodními podmínkami.

2. Poskytovatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku na kurz, který je zcela naplněn; v tomto případě bude zájemci nabídnut náhradní termín.

3. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo nepřijmout objednávku na konferenci, pokud je naplněna její kapacita, a to bez náhrady.

4. Po přijetí objednávky odešle Poskytovatel každému nahlášenému účastníkovi pozvánku na školení/test/konferenci, případně potvrzení o přijetí objednávky a registraci účastníka na požadované školení. Objednavateli je zároveň zaslána proforma faktura, pokud již dříve nebylo dohodnuto jinak. Smlouva je uzavřena odesláním potvrzení o přijetí objednávky; toto potvrzení může být nahrazeno pozvánkou.

 

Cena

1. Ceny kurzů a konferencí jsou uvedeny na webech Poskytovatele.

2. Ceny jsou uváděny v CZK nebo EUR (některé Kurzy partnerů) v částce bez DPH.

3. V průběhu objednávky je možné vybrat jinou měnu (CZK, EUR, USD, GBP), pokud web Poskytovatele nabídne přepočet s uvedením přepočítacího kurzu. Vybraná měna je závazná a není možné ji po odeslání objednávky změnit.

4. U zákazníků, kteří mají smluvně sjednanou platbu po dodání, je přepočtená cena předběžná. V případě, že ke dni dodání kurzu dojde ke změně směnného kurzu o více než 10 %, je Poskytovatel oprávněn opravit přepočet.

5. Nedílnou a neoddělitelnou součástí ceny kurzu jsou studijní materiály, osvědčení o absolvování kurzu, nápoje během přestávek a voucher na stravování, který je možné uplatnit ve smluvních restauracích.

6. Cena testů bude sdělena na vyžádání (info@gopas.cz), testy je možné platit pouze v CZK.

 

Platební podmínky a daňové doklady

1. Pokud z uzavřené Smlouvy nevyplývá něco jiného, je účast na kurzu/testu/konferenci podmíněna úhradou proforma faktury tak, aby byla příslušná částka poukázána na účet Poskytovatele uvedený na proforma faktuře nebo její úhradou platební kartou na pobočce.

2. Po připsání platby na účet Poskytovatele bude vystaven a zaslán daňový doklad. Další daňový doklad již není vystavován.

3. Neuhrazení proforma faktury není považováno za řádné zrušení kurzu.

4. Při úhradě kurzů převodem je Objednatel povinen uvádět jako variabilní symbol číslo proforma faktury nebo faktury.

5. Platba v hotovosti není možná.

6. Poskytovatel je oprávněn vrátit platbu, která byla provedena v jiné měně, než je vystavená proforma faktura nebo faktura, nebo na jiný účet, než je uveden na tomto dokladu, a to ve výši, která byla připsána na účet.

 

Storno podmínky a změna termínu kurzů

1. Bezplatné zrušení kurzu (storno) nebo přesun konání kurzu přijímá Poskytovatel emailem (info@gopas.cz) více jak 5 pracovních dnů (nejpozději šestý pracovní den do 15:30) před začátkem kurzu.

2. Při pozdějším zrušení kurzů (netýká se Kurzů partnerů) jsou účtovány stornopoplatky ve výši 100 % ceny kurzu včetně DPH. Účastník kurz může absolvovat v náhradním termínu v rámci Garance získaných vědomostí.

3. Poskytovatel má právo přesunout datum konání kurzu z důvodů, které nemůže ovlivnit (přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora atd.). V případě, že účastníkovi nebude náhradní termín vyhovovat, bude mu vystaven dobropis a zaplacená částka vrácena do 14 dnů.

4. V případě zásahu vyšší moci spočívající v uzavření provozovny nebo její nepřístupnosti budou prezenční kurzy poskytovány on-line formou.

5. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo neuskutečnit plánovaný kurz, pokud se na něj ani 5 pracovní dní před plánovaným začátkem kurzu závazně nepřihlásil dostatečný počet účastníků. V tomto případě bude již přihlášeným účastníkům nabídnut nový termín. Toto se nevztahuje na kurzy s označením Garantovaný termín.

6. Kurzy dodávané prostřednictvím třetích stran (Partnery) a ostatní subdodávané kurzy nakoupené na základě požadavku Objednatele se řídí jejich vlastními obchodními podmínkami. Mezi tyto Partnery patří např. AWS, Cisco, Citrix, HP, IBM, ISTQB, QA, Red Hat, SAP, Togaf, VMware atd. 

 

Storno podmínky a změna termínu testů

1. Storno nebo přesun konání testů je možné učinit pouze emailem (info@gopas.cz), a to nejpozději 2 pracovní dny předem do 15:00.

2. Přesuny/storna u některých zkoušek jsou spojeny s manipulačním poplatkem. Jeho výše je stanovena poskytovatelem zkoušky (Pearson Vue, Kryterion/PSI). Poplatky, zvýšené o DPH, jsou standardně fakturovány v českých korunách, přepočtené kurzem ČNB ke dni vystavení dokladu.

3. O výši manipulačního poplatku nebo stornopoplatku je účastník před provedením přesunu/storna o informován. V ostatních případech je žádosti o přesun/storno automaticky vyhověno, jsou-li dodrženy podmínky pro přesun/storno zkoušky.

 

Storno podmínky konferencí a seminářů

1. Bezplatné storno konference nebo semináře přijímáme e-mailem (info@gopas.cz) minimálně 5 pracovních dnů před začátkem konference nebo semináře.

2. Stornopoplatky se účtují ve výši 100 % ceny konference včetně DPH.

3. Změna účastníka je bezplatná.

 

Garance Poskytovatele

1. Garance získaných vědomostí nabízí možnost určenou všem absolventům standardních otevřených kurzů pořádaných Počítačovou školou GOPAS v jejích interních prostorách. Princip této služby spočívá v možnosti zopakování již absolvovaného kurzu, a to buď bezplatně, nebo v některých případech za cenu studijních materiálů (e-kity, laby, apod), bez nichž není možné kurz absolvovat, a testů, pokud jsou nedílnou součástí kurzu. Podmínkou je nutná registrace do 30ti dnů od posledního dne konání absolvovaného školení a absolvování náhradního školení do 1 roku od absolvování původního školení. Při registraci bude absolvent informován o ceně studijních materiálů a testů, které je nutné dokoupit.

2. Garanci know-how může uplatnit Objednatel na všechny standardní otevřené kurzy pro IT specialisty pořádané Počítačovou školou GOPAS. Pokud v GOPASu vyškolený IT specialista náhle rozváže pracovní poměr se svým zaměstnavatelem (Objednatelem), bude na základě doručení jeho výpovědi zajištěno proškolení nového specialisty zdarma, a to ve stejných kurzech, které absolvoval původní zaměstnanec v období 12 měsíců před podáním výpovědi. V některých případech je ke kurzům nutné dokoupit studijní materiály (e-kity, laby, apod) a testy, pokud jsou nedílnou součástí kurzu; o této situaci bude Objednatel informován při registraci zaměstnance na kurz. Dokoupení materiálů je možné i u dalších kurzů. Tato garance již není možná kombinovat s Garancí získaných vědomostí.

3. Účastník Garance nemá nárok na obědy zdarma a ani na učební materiály. Účastník může být zařazen pouze na kurz, který není plně obsazen platícími účastníky. Poskytovatel má právo tohoto účastníka přesunout i v případě, že mu byl termín potvrzen, pokud se na kurz dohlásí platící účastníci.

4. Výše v odstavci 1. a 2. uvedené Garance nejsou poskytovány na Kurzy partnerů.

 

Ochrana autorských práv

1. Je výslovně zakázáno pořizovat jakékoliv audio a/nebo video nahrávky kurzů nebo konferencí. Při porušení tohoto zákazu může být účast na kurzu/konferenci ukončena bez náhrady účastnického poplatku/vstupného na konferenci.

2. Je výslovně zakázáno používat bez předchozího souhlasu Poskytovatele loga nebo obrázky z webu Poskytovatele anebo z obchodních nabídek. Za každé jednotlivé použití loga nebo obrázku je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč; právo na náhradu škody nebo jiné újmy zůstává tímto nedotčeno.

 

Tyto obchodní podmínky platí od 1. 3. 2021