Kurz je zaměřen na Spring Framework a Spring Boot, v současné době nejpoužívanější framework pro psaní webových aplikací v Javě. V kurzu nejprve projdeme Spring container, jeho služby Inversion of Control (IoC), Dependency Injection a Aspect [...]
 • JAVASPRING
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 3 termíny
 • Praha (36 000 Kč)

  Brno (36 000 Kč)

  Bratislava (1 650 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz je zaměřen na Spring Framework a Spring Boot, v současné době nejpoužívanější framework pro psaní webových aplikací v Javě. V kurzu nejprve projdeme Spring container, jeho služby Inversion of Control (IoC), Dependency Injection a Aspect Oriented Programming (AOP), pokračujeme tvorbou webové aplikace pomocí Spring Boot a Spring Web MVC (Rest Controller), integrací s databází pomocí JDBC a JPA (Spring Data JPA). Nakonec si aplikaci zabezpečíme pomocí Spring Security.

»
 • Kurz předpokládá znalosti a zkušenosti s programováním v jazyce Java na úrovni kurzu JAVAPROG2
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Tištěné prezentace probírané látky.

Úvod do Springu

 • Java Configuration & Spring context
 • Anotace @Configuration, @Bean, @Import
 • Bean scope (singleton, prototype, ...)
 • Vytvoření Spring contextu, spuštění Spring aplikace a získání Spring Bean
 • Spring profiles
 • External properties

Dependency Injection pomocí anotací

 • Component scanning
 • Autowiring pomocí @Autowired
 • @Component, @Service, @Controller anotace
 • Java Configuration vs. anotace vs. XML konfigurace (legacy)
 • Lifecycle annotations: @PostConstruct, @PreDestroy
 • Spring Bean Lifecycle
 • Spring Bean Proxies

Aspect Oriented Programming

 • Jaké problémy řeší AOP?
 • Implementace Spring AOP a z ní vyplývající omezení / implementační vlastnosti
 • Anotace, které jsou postavené na AOP

Data Access & JDBC + Spring & JPA (Hibernate)

 • JdbcTemplate
 • JPA & Spring (Boot)
 • Spring Data JPA (JpaRepository interface)
 • Životní cyklus entity

Databázové transakce

 • @Transactional
 • Transaction management & Spring
 • Šíření transakcí, commit, rollback

Spring Boot

 • Tvorba webové Spring Boot aplikace
 • Spring Boot starters
 • Auto configuration
 • Změna konfigurace pomocí properties, yaml, parametrů z příkazové řádky
 • Packaging Spring Boot aplikace do Docker image
 • Spring Boot Actuator & integrace na Prometheus

Testování Spring aplikace

 • Spring a TDD (Test Driven Development)
 • Spring 5 & integrační testy s JUnit 5
 • @ActiveProfiles, @Sql
 • Testování Spring Boot aplikací
 • Testcontainers

Spring MVC a tvorba REST aplikací

 • Úvod do REST architektury
 • @RestController, @GetMapping, @PostMapping, ...
 • Exception handling pomocí @ExceptionHandler a @ControllerAdvice
 • OpenAPI (Swagger)
 • Třívrstvá architektura
 • DTO (Data Transfer Object) & MapStruct (následovník Dozer, Orika)
 • Bean Validation

Spring Security

 • Obecně k bezpečnosti webových aplikací
 • Konfigurace Spring Security
 • Konfigurace certifikátů u Spring Boot aplikací
 • Autorizace na úrovni URL a metod
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.