Absolvent bude do hloubky obeznámen s OOP i funkcionálními technikami a jejich využitím v silně typovém jazyce. Kurz začíná základními konstrukcemi jazyka, pokračuje s OOP, poté funkctionálními transformacemi, typovým systémem jazyka a končí [...]
 • SCALA_INTRO
 • Délka 3 dny
 • 0 ITK bodů
 • 4 termíny
 • Praha (12 300 Kč)

  Brno (12 300 Kč)

  Bratislava (540 €)

 • Začátečník

Absolvent bude do hloubky obeznámen s OOP i funkcionálními technikami a jejich využitím v silně typovém jazyce. Kurz začíná základními konstrukcemi jazyka, pokračuje s OOP, poté funkctionálními transformacemi, typovým systémem jazyka a končí asynchronním programováním.

»
 • Kurz předpokládá znalost jakéhokoli jiného programovacího jazyka a základů algoritmizace.
 • Výklad s prezentací
 • Praktické ukázky na malých útržcích kódu, tzv. "tabule" nebo scratches v InteliJ Idea
 • Málá cvičení pro vyzkoušení právě vysvětleného
 • Velké samostatné úkoly z tématického celku vyhodnocené individuálně pro každého studenta (s radami jak dále)
 • Prezentace probírané látky v tištěné nebe online formě.

Instalace potřebných nástrojů/Scaly a úvod

 • Instalace Scala-cli
 • Scala v InteliJ Idea (Scala plugin)
 • Co je Scala, malá ukázka cílů a směrování kurzu is praktickými příklady
 • Vytvoření projektu

Základní konstrukce jazyka a úvod do typů

 • Měnitelné vs neměnitelné proměnné - princip immutable
 • Základní typy: numerické, řetězce, pravdivostní hodnoty
 • Podmínky a cykly
 • For cyklus který vrací výsledek, teorie výrazů - co je výraz a co ne
 • Funkce, rekurze, tail rekurze
 • Interpolace řetězců
 • Typ tuple, "rozbití" na proměnné, pattern matching
 • Typ option jako jednoprvková kolekce, řetězení options ve for cyklu, Option(null)
 • Dopis/Seq/Vector/Set/Map a operace nad nimi
 • Mutable varianty kontejnerů

Operace nad kolekcemi

 • foreach, map, flatMap
 • rekurzivní počítání s kolekcemi, foldLeft, sum, reduce
 • find, headOption, filtr, exists, contains, collect, groupBy, mkString

OOP ve Scale

 • Třída a její atributy, konstruktor, companion object a apply
 • case class, metoda copy, pattern matching
 • Traity a vícenásobná dědičnost
 • Anonymní třídy
 • sealed trait a enumerace

Pokročilejší konstrukce jazyka

 • Vyšší funkce, funkce jako parametr a návratová hodnota
 • Kdy se kód skutečně zavolá/vyhodnotí?
 • Lambdy
 • Obalení primitivních hodnot do typů namísto přímého použití
 • implicitní funkce, konverze
 • implicitní třídy, doplňování metod
 • implicitní hodnoty
 • Try vs try
 • Řetězení potencionálně neúspěšných operací ve for cyklu, recover, orElse
 • Funkce s typovým parametrem
 • Ohraničení typů
 • Náš vlastní reduce

Asynchronní programování

 • Future
 • Await.ready/result
 • Execution Context (global, fixed thread pool, cached, work stealing pool)
 • Future neznamená thread, Co je to thread pool
 • map, flatMap, skládání ve for cyklu
 • andThen, recover, transform
 • lazyness
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.