Kurz je určen pro databázové administrátory, databázové vývojáře, BI specialisty a uživatele, kteří se chtějí naučit zpracovávat a dotazovat data uložená v databázích na Microsoft SQL Serveru s pomocí jazyka T-SQL. Na kurzu se detailně [...]
 • MOC 20761
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 3 termíny
 • Praha (34 570 Kč)

  Brno (34 570 Kč)

  Bratislava (1 320 €)

Kurz je určen pro databázové administrátory, databázové vývojáře, BI specialisty a uživatele, kteří se chtějí naučit zpracovávat a dotazovat data uložená v databázích na Microsoft SQL Serveru s pomocí jazyka T-SQL. Na kurzu se detailně seznámíte se syntaxí a možnostmi jazyka T-SQL, od základních konstrukcí a principů jazyka až po velmi pokročilé dotazy. Kurz je vhodný, jak pro začátečníky bez znalostí jazyka T-SQL, kteří se potřebují naučit dotazovat své databáze, tak pro pokročilé uživatele, kteří chtějí své znalosti dotazování procvičit a dále rozšířit o složitější jazykové konstrukce.

»
 • Seznámíte se s hlavními principy, na kterých je postaven jazyk T-SQL
 • Pochopíte, v jakém pořadí se zpracovávají jednotlivé části příkazu SELECT a jak se postupně transformují data do podoby požadovaného výsledku dotazu
 • Naučíte se řadit a filtrovat výsledky dotazu
 • Dozvíte se, jak kombinovat dat z více tabulek pomocí příkazu JOIN nebo třeba pomocí poddotazů
 • Zjistíte, jak lze seskupovat data a počítat nad nimi agregace
 • Vyzkoušíte si používat různé zabudované funkce SQL Serveru
 • Naučíte se pracovat s databázovými pohledy, funkcemi vracejícími tabulku nebo uloženými procedurami
 • Pochopíte, jak kombinovat výsledky více dotazů pomocí množinových operátorů

Kurz je cílen na databázové vývojáře, kteří potřebují s pomocí jazyka T-SQL manipulovat s daty vyvíjených aplikací, dále na Business Intelligence specialisty, kteří využijí znalosti jazyka T-SQL při tvorbě reportů, ETL procesu či analýze dat. Znalosti jazyka T-SQL uplatní i databázoví administrátoři a běžní uživatelé, kteří chtějí pracovat s daty ve svých databázích.

 • Základní znalost relačních databází
 • Základní znalost práce s operačním systémem Windows
1 Úvod do Microsoft SQL Serveru
 • Seznámení s architekturou Microsoft SQL Serveru
 • Představení dostupných edicí a verzí
 • Připojení k databázi, úvod do práce se SQL Server Management Studiem a spouštění databázových dotazů
 • Ukázka práce s oficiální dokumentací k Microsoft SQL Serveru
2 Úvod do tvorby dotazů v jazyce T-SQL
 • Představení jazyka T-SQL
 • Úvod do množinového zpracování dat
 • Vysvětlení predikátové logiky
 • Vysvětlení pořadí logických operací při zpracování dotazu
3 Základy práce s příkazem SELECT
 • Úvod do tvorby základních dotazů s pomocí příkazu SELECT
 • Odstranění duplicitních výsledků dotazu pomocí příkazu DISTINCT
 • Vysvětlení použití aliasů sloupců a tabulek
 • Ukázka použití příkazu CASE
4 Dotazování dat z více tabulek
 • Vysvětlení principu fungování klauzule JOIN pro spojení dat z více tabulek
 • Tvorba dotazů s využitím INNER JOIN, pochopení, co bude výsledkem dotazu nad více tabulkami
 • Tvorba dotazů s využitím OUTER JOIN, vyjasnění si rozdílů oproti INNER JOIN
 • Tvorba dotazů s využitím CROSS JOIN
 • Spojení stejné tabulky pomocí SELF JOIN
5 Řazení a filtrování dat
 • Představení možností řazení dat s pomocí klauzule ORDER BY
 • Filtrování dat ve výsledcích dotazu s pomocí predikátů (klauzule WHERE)
 • Filtrování dat s pomocí TOP a OFFSET-FETCH, které zajistí vrácení pouze omezeného množství prvních výsledků dotazu
6 Práce s datovými typy
 • Seznámení s datovými typy používanými pro uložení dat v Microsoft SQL Serveru
 • Představení datových konverzí a problémů s nimi spojených
 • Ukázky práce s textovými datovými typy
 • Ukázky práce s datem a časem
7 Použití DML příkazů pro modifikaci dat
 • Seznámení s příkazy na vložení dat do tabulky (INSERT a SELECT INTO)
 • Vysvětlení příkazů na modifikaci a smazání uložených dat (UPDATE, DELETE, MERGE, TRUNCATE TABLE)
 • Práce s automaticky generovanou hodnotou sloupce
8 Práce se zabudovanými funkcemi
 • Vysvětlení použití zabudovaných funkcí v rámci dotazů
 • Seznámení s konverzními funkcemi v SQL Serveru
 • Použití logických funkcí
 • Ukázka použití funkcí pro práci s hodnotou NULL
9 Seskupení a agregace dat
 • Seznámení s agregačními funkcemi a jejich využitím
 • Vysvětlení klauzule GROUP BY a její dopad na výsledky dotazu
 • Filtrování seskupených výsledků s pomocí klauzule HAVING
10 Použití poddotazů
 • Seznámení s použitím nezávislých poddotazů (self-contained subqueries)
 • Využití poddotazů spolu s operátory IN a EXISTS
 • Vysvětlení korelovaných poddotazů a jejich použití
11 Práce s výrazy vracejícími tabulku výsledků (Table Expressions)
 • Seznámení s databázovými pohledy
 • Představení funkcí vracejících tabulku (Table-Valued Functions)
 • Použití Derived Tables
 • Seznámení s Common Table Expressions (CTE)
12 Použití množinových operátorů
 • Spojení výsledků 2 dotazů s pomocí operátoru UNION, UNION ALL, INTERSECT a EXCEPT
 • Vysvětlení použití operátorů CROSS APPLY a OUTER APPLY
13 Použití WINDOW funkcí na pořadí, offset a agregaci
 • Představení konceptu WINDOW funkcí a související klauzule OVER
 • Seznámení s funkcemi na určení pořadí (ROW_NUMBER, RANK, DENSE_RANK a NTILE)
 • Ukázka použití offset funkcí v klauzuli OVER
 • Vysvětlení tvorby dotazů využívajících WINDOW agregační funkce
14 Pivot a Grouping Sets
 • Vysvětlení použití příkazů PIVOT a UNPIVOT při psaní dotazů
 • Seznámení s možností seskupení dat s využitím GROUPING SETS CUBE a ROLLUP
15 Spouštění uložených procedur
 • Ukázka volání uložených procedur v databázi
 • Předávání vstupních parametrů při volání uložené procedury
 • Vysvětlení tvorby jednoduchých uložených procedur
 • Seznámení s Dynamic SQL a riziky s ním spojenými
16 Úvod do programování v jazyce T-SQL
 • Představení jazykových konstrukcí pro řízení běhu kódu (IF, WHILE)
 • Seznámení s použitím proměnných a jejich deklarací
 • Použití synonym v jazyce T-SQL
17 Implementace ošetření chyb v kódu
 • Vysvětlení, jak mohou vzniknout chyby při exekuci T-SQL kódu a jak vzniklé chyby odchytit a ošetřit, aby nepřerušily exekuci
 • Ukázka použití TRY/CATCH
 • Ukázka vyvolání vlastní chyby příkazem THROW
18 Implementace transakcí
 • Seznámení se základními vlastnostmi databázové transakce
 • Ukázka řízení transakcí pomocí příkazů BEGIN TRANSACTION, COMMIT TRANSACTION a ROLLBACK TRANSACTION
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.