Základní informace

Co je ECDL?

ECDL - European Computer Driving Licence - je celosvětově uznávaná, objektivní, standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických testů, zda je uchazeč schopen efektivně využívat základní informační technologie. Nejrozšířenější jsou programy ECDL Core (počítačová gramotnost a digitální kvalifikace) a ECDL Advanced (profesionální uživatelské znalosti a dovednosti).

Úspěšní absolventi ECDL zkoušek získají mezinárodně uznávané doklady ECDL o dosažení kvalifikace pro práci s počítačem, které jsou nejen státy Evropské unie již řadu let doporučeny a používány jako standard.

Za obsah (sylabus) testu zodpovídají nadnárodní organizace ECDL Foundation (ECDL-F), nezisková organizace založená v roce 1997, a Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS), sdružující odborníky v oblasti počítačových věd.

Držitelem národní licence konceptu ECDL v České republice je neziskové občanské sdružení Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), jediný subjekt oprávněný akreditovat střediska pro ECDL testování a vydávat ECDL Certifikáty na našem území.

ECDL Core

Program ECDL Core pokrývá základní, běžně očekávané uživatelské počítačové znalosti a dovednosti. Je synonymem pro počítačovou gramotnost a digitální kvalifikaci. Je určen široké veřejnosti a vede k získání některého z níže uvedených mezinárodně plastných ECDL certifikátů.


Certifikáty programu ECDL Core

Certifikát ECDL Start

gopas_cz_ecdl_certifikat.pngCertifikát ECDL Start - Mezinárodní doklad prokazující digitální gramotnost, tj. znalost základů práce s počítačem, resp. s informačními a komunikačními technologiemi, a to v nejběžnějších oblastech jejich využití.

Zájemce o Certifikát ECDL Start musí úspěšně složit zkoušky ze tří základních modulů ECDL Core Sylabu, které pokrývají znalosti a dovednosti v oblastech jako jsou Používání počítače a správa souborů (Modul M2), Zpracování textu (Modul M3), Práce s Internetem a komunikace (Modul M7) a z nejméně jednoho dalšího volitelného modulu ECDL Core, který může být orientován na oblasti všeobecně uplatnitelných znalostí a dovedností nebo na vybrané profesní oblasti vyžadované trhem práce.

Certifikát ECDL

gopas_cz_ecdl-(1).pngCertifikát ECDL - Mezinárodní doklad prokazující digitální kvalifikovanost, tj. připravenost na efektivní využívání informačních a komunikačních technologií tak, jak vyžaduje trh práce.

Zájemce o Certifikát ECDL musí úspěšně složit zkoušky ze tří základních modulů ECDL Core Sylabu (M2, M3, M7) a ze čtyř dalších volitelných modulů ECDL Core, které mohou být orientovány na oblasti všeobecně uplatnitelných znalostí a dovedností nebo na vybrané profesní oblasti vyžadované trhem práce.


gopas_cz_ecdl_karticka.png
Praktickou alternativou tohoto typu dokladu je plastová kartička velikosti platební karty.


Certifikát ECDL Profile (Modular)


gopas_cz_certifikat_ECDL_profile_modular.pngCertifikát ECDL Profile (Modular) - Mezinárodní doklad, jež primárně nevypovídá o digitální gramotnosti, ale o jeho dílčích počítačových znalostech a dovednostech.

K datu vystavení obsahuje výčet všech úspěšně absolvovaných zkoušek ECDL, a to nezávisle na typu ECDL programu, tzn. moduly z programu ECDL Core, ECDL Advanced, ale i z národních, tzv. Endorsed programů (například programu Digitální fotografie).


 


Indexy programu ECDL Core

Každý zájemce, který chce absolvovat testy úrovně ECDL Core, musí být držitelem některého z mezinárodně platných ECDL indexů (licenčních dokladů) vhodných pro program ECDL Core.

Index ECDL Select

gopas_cz_index_ecdl_core.pngIndex ECDL Select - licenční doklad opravňující držitele využít konceptu ECDL pro zkoušky z modulů M2, M3, M7 a libovolných čtyř dalších existujících, ale i budoucích modulů programu ECDL Core (min. 1, max. 7 modulů). Do tohoto dokladu zaznamenává akreditovaný tester jednotlivé úspěšně absolvované zkoušky.

Tento doklad je podkladem pro vydání Certifikátu ECDL Core, Start nebo Profile. Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití.

 
Index ECDL Profile

gopas_cz_ecdl_index_ecdl_profile.pngIndex ECDL Profile - licenční doklad opravňující držitele využít konceptu ECDL pro zkoušky z libovolných existujících, ale i budoucích modulů programu ECDL Core (počet modulů není omezen). Do tohoto dokladu zapisuje akreditovaný tester jednotlivé úspěšně absolvované zkoušky.

Tento doklad je podkladem pro vydání Certifikátu ECDL Core, Start nebo Profile.

V ceně indexu ECDL Profile je zahrnuto právo na vydání jednoho certifikátu ECDL Profile. Platnost indexu je 5 let od data prvního použití.


Index ECDL Single

gopas_cz_index_ecdl_single.pngIndex Single - licenční doklad opravňující držitele využít konceptu ECDL pro zkoušku z jednoho libovolného modulu kteréhokoli programu, tj. ECDL Core, ECDL Advanced nebo ECDL Endorsed (například program Digitální fotografie). Do tohoto dokladu zapisuje akreditovaný tester úspěšně absolvovanou zkoušku.

Tento doklad může být dílčím podkladem pro vydání kteréhokoli typu ECDL certifkátu. Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití.ECDL Advanced

Program ECDL Advanced pokrývá pokročilé (profesionální) uživatelské počítačové znalosti a dovednosti v oblasti kancelářských aplikací, tj. v oblasti práce s textem, kalkulačními tabulkami, databázemi a prezentacemi. Je určen především zkušeným uživatelům výpočetní techniky a vede k získání některého z níže uvedených mezinárodně platných ECDL certifikátů.
Certifikáty programu ECDL Advanced

Certifikát ECDL Advanced


gopas_cz_ecdl_advanced_certifikat.pngCertifikát ECDL Advanced - Mezinárodní doklad profesionálních uživatelských počítačových znalostí a dovedností držitele v odpovídající oblasti. Držitel tohoto certifikátu je schopen účelně, efektivně a na profesionální úrovni využívat kancelářské aplikace v oblasti, pro kterou byl doklad vydán.

Zájemce o zkoušky ECDL Advanced musí úspěšně složit jednu zkoušku z některého ze čtyř pokročilých modulů ECDL Advanced.Certifikát ECDL Expert


certifikat_ecdl_expert.pngCertifikát ECDL Expert - mezinárodní doklad profesionálních uživatelských počítačových znalostí a dovedností držitele, jež je schopen účelně, efektivně a na profesionální úrovni využívat kancelářské aplikace ve všech běžných oblastech.

Zájemce o Certifikát ECDL Expert musí úspěšně složit zkoušky alespoň ze tří pokročilých modulů ECDL Advanced.


Certifkát ECDL Profile (Modular) 

ecdl_certifikat_modular.pngCertifikát ECDL Profile (Modular) - mezinárodní doklad, jež primárně nevypovídá o digitální gramotnosti, ale o jeho dílčích počítačových znalostech a dovednostech.

K datu vystavení obsahuje výčet všech úspěšně absolvovaných zkoušek ECDL, a to nezávisle na typu ECDL programu, tzn. moduly z programu ECDL Core, ECDL Advanced, ale i národních, tzv. Endorsed programů (například programu Digitální fotografie).
Indexy programu ECDL Advanced

Každý zájemce, který chce absolvovat zkoušky ECDL úrovně Advanced, musí být držitelem některého z mezinárodně platných ECDL indexů (licenčních dokladů) vhodných pro program ECDL Advanced.

 Index ECDL Expert

gopas_ecdl_expert.pngIndex ECDL Expert - licenční doklad opravňující držitele využít konceptu ECDL pro zkoušky z modulů AM3 až AM6 programu ECDL Advanced (min. 1, max. 4 moduly). Do tohoto dokladu zapisuje akreditovaný tester jednotlivé úspěšně absolvované zkoušky.

Tento doklad je podklad pro vydání Certifkátu ECDL Advanced, Expert nebo Profile.

Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití.

Index ECDL Single

gopas_ecdl_single.pngIndex ECDL Single - licenční doklad opravňující držitele využít konceptu ECDL pro zkoušku z jednoho libovolného modulu kteréhokoli programu, tj. ECDL Core, ECDL Advanced nebo ECDL Endorsed (například program Digitální fotografie). Do tohoto dokladu zapisuje akreditovaný tester úspěšně absolvovanou zkoušku.

Tento doklad může být dílčím podkladem pro vydání kteréhokoli typu ECDL certifkátu.

Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití.